Zonlicht is heerlijk


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. De masseur/begeleider/therapeut: Leonie van der Zon
2. De cliënt : de wederpartij van Leonie van der Zon

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de masseur/begeleider/therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.Een overeenkomst kan zowel een traject/pakket/arrangement als losse diensten betreffen.
2.Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individuele sessie mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Annulering
1.Annulering van afspraken voor individuele personen dienen uiterlijk 48 uur voor afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd. Afmelden dient via e-mail, persoonlijk gesprek of via telefoon te gebeuren.

2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.                             
- Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt 50% van het bedrag voor de sessie/massage  verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is de cliënt 100% van het bedrag voor de sessie/massage verschuldigd. 

3. Bij afmelding van een workshop/thema weekend gelden de volgende voorwaarden: bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus administratiekosten van € 5,=; bij annulering tussen de 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht; bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht; bij het niet verschijnen tijdens de workshop/thema weekend, wordt geen geld teruggeboekt.  

Artikel 5. Geheimhouding/vertrouwelijkheid

1. De masseur/begeleider/therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover masseur/begeleider/therapeut daartoe verplicht is of de masseur/begeleider/therapeut toestemming heeft gekregen.

Artikel 6. Facturering en betaling
1.Betaling vindt plaats in contanten of via pin na geleverde dienst(en), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening aan de masseur/begeleider/therapeut te worden voldaan.
2.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat de ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De masseur/begeleider/therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De masseur/begeleider/therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van de voornoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum van het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstige de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1.Bij de uitvoering van de dienstverlening van de masseur/begeleider/therapeut is er sprake van een inspanningsverplichting.
2.De masseur/begeleider/therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijzen zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de masseur/begeleider/therapeut. De masseur/begeleider/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3.De masseur/begeleider/therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de masseur/begeleider/therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4.De aansprakelijkheid van de masseur/begeleider/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten – verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5.In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de masseur/begeleider/therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6.De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de masseur/begeleider/therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen  
1.Op de dienstverlening van de masseur/begeleider/therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
2.In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de masseur/begeleider/therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.